Artystyczna

Prace wykonywane w pracowni artystycznej powstają przy wykorzystaniu wielu technik plastycznych, dlatego ich różnorodność jest bardzo duża. Uczestnicy nabywają między innymi umiejętności malowania na papierze, płótnie, wyklejania, pracy z papierową wikliną, wypalania w drzewie, pracy z gliną, masą solną, papierową i gipsem. Wszystkie te techniki i zajęcia służą poprawie sprawności psychofizycznej podopiecznych oraz kształtowaniu ich poczucia estetyki.