Klauzula obowiązku informacyjnego WTZ

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

– dla opiekuna prawnego / kandydata na uczestnika / uczestnika –

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz.

2) Celem zbierania danych jest realizacja zadań ustawowych, określonych w:

– ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr123, poz. 776, z późn. zm.);

– oraz pozostałych aktów wykonawczych związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w celu realizacji regulaminowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej w WTZ.

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: wtzorione@gmail.com
4) Odbiorcą danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań i pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6) Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie uprawnień wynikających m.in. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr123, poz. 776, z późn. zm.); i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu WTZ.
8) W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie do WTZ.
9) Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania przez administratora działalności operacyjnej (proces terapii) oraz okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
10) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
11) Dane udostępnione nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
12) Dane udostępnione przez nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.