„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

23 listopada, 2020

W naszym WTZ realizowany jest grant w ramach projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uzyskane w ramach grantu środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej, jak i pracowników w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Czas realizacji projektu od dnia 17 września 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020r.