Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kraina Bajek”

Oferta i cele

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem Przedszkola jest:
– zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
2. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
4. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:
– wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
– rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
– budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
– przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN,
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
– rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
– wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.

Ramowy plan dnia

7.00-9.00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolnie
i inspirowane, rozmowy sytuacyjne i planowane,
praca wyrównawcza i stymulacyjna;
9.00-9.30 czynności porządkowe po zajęciach porannych, ćwiczenia poranne;
9.30-10.00 czynności higieniczno porządkowe, śniadanie;
10.00-10.30 przygotowanie do zajęć, zajęcia dydaktyczne z całą grupą;
10.30-11.30 zajęcia indywidualne i zespołowe;
11.30-12.00 zajęcia dodatkowe;
12.00-12.30 czynności higieniczno porządkowe, obiad;
12.30-14.00 pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;
14.00-15.00 czynności higieniczno porządkowe, podwieczorek;
15.00-16.00 rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy w sali, praca indywidualna i wyrównawcza, gry i zabawy dydaktyczne lub zabawy na powietrzu.
W okresie zimowym zabawy na dworze zastępowane są zabawami w sali.

Tygodniowy plan zajęć

Poniedziałek: zajęcia plastyczne;
Wtorek: zajęcia polonistyczne;
Środa: zajęci muzyczne;
Czwartek: zajęcia ruchowe;
Piątek: zajęcia matematyczne.

Warunki przyjęcia

1. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (w ramach zajęć przedszkolnych).
2. Termin rekrutacji na dany rok określa Organ Prowadzący. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane do Przedszkola przez cały rok.
3. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
4. Liczba miejsc w przedszkolu ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi 25 osób.
5. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc, przyjęć dokonuje Organ Prowadzący na zasadzie powszechnej dostępności.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę miejsc Organ Prowadzący ustala zasady i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci uczęszczających w roku poprzednim.
7. Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w Przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Kraina Bajek”

ul. Ostrowska 8,
87-800 Włocławek
tel/fax: 54 233 22 21, kom. 516 168 015