Wolontariat

Wolontariat jest jednym z najważniejszych elementów naszego projektu ,,TRAMPOLINA”, ponieważ we współczesnym świecie ludzie bardzo często zorientowani są tylko i wyłącznie na sobie i na pozyskiwaniu dóbr materialnych, nie dostrzegając w otaczającej ich rzeczywistości problemów, cierpień i trudności drugiego człowieka.

By uwrażliwiać młodych ludzi na potrzebę niesienia pomocy i wsparcia innym, stwarzamy przestrzeń umożliwiającą zaangażowanie się w działalność wolontariacką na rzecz innych.

Wolontariat propaguje przede wszystkim dobroczynność i bezinteresowną pomoc, uświadamiając, że obecność drugiego człowieka, który ofiaruje nie tylko swój czas i ambicje, ale siebie samego, to najważniejszy dar, jakiego potrzebuje człowiek przeżywający różnorakie trudności życiowe. Wolontariusze stykając się z nieszczęściem bliźniego nabywają szczególnej wrażliwości, która wyzwala w nich chęć podjęcia wyzwania naprawy świata.

Wolontariat niewątpliwie zawiera również aspekt edukacyjny, iż stanowi narzędzie kształtowania postawy obywatelskiej, ale przede wszystkim ułatwia sprostanie zadaniom jakie stawia dzisiejsza rzeczywistość, czego standardowa nauka szkolna nie jest w stanie zapewnić młodemu człowiekowi. Może on stanowić swoiste dopełnienie edukacji szkolnej, gdyż umiejętności nabyte w czasie dobrowolnie podejmowanych prac na rzecz innych osób mogą nieść za sobą o wiele więcej korzyści niż indywidualne zainteresowania danego ucznia, czy staże i praktyki. Dzieje się tak dlatego, iż interakcja z innymi ludźmi jest tu znacznie bardziej intensywna. Należy podkreślić, iż wolontariusz dając siebie innym, jeszcze więcej czerpie od tych, którym niesie wsparcie. Ponadto wolontariat promuje aktywność, rozwija samodzielność i kreatywność, zachęca często osoby stygmatyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym (niepełnosprawnych, młodzież pochodzącą z biednych rodzin, zagrożoną patologiami) do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki zdobytym doświadczeniom w ramach wolontariatu młodzi ludzie mają szansę wejść w dorosłość z określonym bagażem doświadczeń, który może ukierunkować ich przyszłe życia społeczne, ale również zawodowe.

Realizacja niniejszego komponentu projektu ,,TRAMPOLINA” sprowadza się przede wszystkim do podejmowania szerokiego spectrum działań na rzecz środowiska lokalnego, organizując różnorakie imprezy, mające na celu integrację społeczności lokalnej.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez wolontariuszy jest wspieranie działalności prowadzonej świetlicy środowiskowej głównie w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, pomocy w odrabianiu zadań domowych a także animowaniu różnorakich gier i zabaw, organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym, jak np. bal karnawałowy, festyny integracyjne z okazji Dnia Dziecka czy odpustu parafialnego, Nocy Świętojańskiej, Andrzejek, Mikołajek itp.

Cele wolontariatu:

 • promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży,
 • zachęcanie młodych ludzi do działań na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
 • zachęcanie młodzieży do działań prospołecznych,
 • promowania aktywnej postawy wobec problemu wykluczenia społecznego,
 • wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie pozytywnych i społecznie pożądanych postaw.

Przykładowe formy pracy:

 • pomoc w funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej poprzez systematyczne dyżury w świetlicy: odrabianie lekcji z podopiecznymi, pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, animowanie gier i zabaw, prowadzenie zajęć, pomoc w organizacji imprez okolicznościowych (np. Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, bal karnawałowy, półkolonie letnie i zimowe itp.), a nade wszystko wspólne spędzenie czasu z dziećmi,
 • działalność charytatywna (zbiórka pieniędzy, nakrętek, art. szkolnych itp. na rzecz potrzebujących,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy, np. zorganizowanie loterii fantowej, pieczenie ciast i ich sprzedaż, wykonanie kartek świątecznych i ich sprzedaż itp.,
 • przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących,
 • praca na rzecz parafii (np. pomoc w organizacji festiwalu piosenki religijnej, zaangażowanie w działalność duszpasterską z dziećmi),
 • pomoc w organizacji turniejów sportowych i innych konkursów.

JEŚLI CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SOBĄ Z INNYMI – ZAPRASZAMY DO TRAMPOLINY!!!

DOŁĄCZ DO NASZEJ DRUŻYNY – 3MAMY CI MIEJSCE!!!

Koordynator wolontariuszy: Jakub Zemlak (kubaz8911@gmail.com; 608731037)