Zakupy w ramach grantu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

31 grudnia, 2020

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska realizuje grant w ramach projektu „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota wsparcia WTZ ul. Kościuszki 24 w Kaliszu wynosi: 7 560,00 zł.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Zakupiono:

– 2 stacje do dezynfekcji rąk

– płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni

– mydło i żel do dezynfekcji rąk

– rękawiczki jednorazowe

– maseczki jednorazowe

– przyłbice ochronne

– fartuchy ochronne