Trampolina

Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży „Trampolina”
ul. Ostrowska 8, 87-800 Włocławek

Facebook: @Trampolina.Włocławek

Świetlica Trampolina ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Nadrzędnym aspektem pracy świetlicy będzie wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany. Ważną dziedziną pracy świetlicy będzie współpraca ze środowiskiem lokalnym. Program ma wspierać i rozszerzać działania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez dzieci w szkole.
Do zadań Świetlicy należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:
* pomoc w nauce,
* organizowanie dzieciom czasu wolnego,
* rozwijanie zainteresowań,
* rozwijanie kultury osobistej dzieci,
* poprawa sprawności fizycznej,
* rozwój umiejętności interpersonalnych,
* współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
* prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, działania
zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom.

Świetlica jest czynna w godzinach 14:00 – 18:00


 

STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA DLA POLSKI

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

* pomoc w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
* zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych i opiekuńczych,
* działalność w zakresie kształcenia ustawicznego,
* działalność opiekuńczo-wychowawcza,
* pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego,
* działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
* promocja i organizacja wolontariatu oraz prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym,
* upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
* promocja wartości etycznych w sferze publicznej,
* upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
* promocja wartości rodzinnych,
* wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
* propagowanie oraz realizację idei wychowania poprzez sztukę; wspieranie niekonwencjonalnych działań artystycznych, promocję młodych talentów,
* wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych w zakresie prawidłowego wypełniania przypisanych im funkcji.

Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
ul. Ostrowska 8, 87-800 Włocławek
NIP: 8883117904
REGON: 341408620

Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
oddział w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 88, 98-220 Zduńska Wola
NIP: 8291742181
REGON: 368764353